Muhtelif Gıda ve Mamul Alımı İhalesi

MUHTELİF GIDA VE MAMUL ALIMI İHALESİİSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Muhtelif Gıda ve Mamul Alımı İhalesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN: 2024/182582 1-İdarenin a) Adı: İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ A.Ş. b) Adresi: Seyrantepe Mah. Cendere Cad. No: 56 34418 Kağıthane/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası: 2123019000 – 2123019002 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu mal alımın a) Adı: Muhtelif Gıda ve Mamul Alımı İhalesi b) Niteliği, türü ve miktarı: Toplamda 18 kalem olmak üzere; Çay, Şeker, Madensuyu, Kahve, Ihlamur vb ürünler. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Malın teslim adresi İdarenin adresidir. İdarenin, Yükleniciye bildirmesi şartı ile malın teslim edileceği yerde/yerlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. (İstanbul ili ile sınırlıdır.) ç) Süresi/teslim tarihi: Teslimatlar, sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen peyderpey 12 Ay boyunca yapılacaktır. Alınacak ürünler Yüklenici tarafından, eksiksiz ve noksansız bir şekilde teslim edilecektir. Şartnameye uygun olmayan ürünler bulunması halinde İSBAK yetkilileri tarafından Yükleniciye iade edilip uygun ürünler teslim alınacaktır. d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin karşılıklı imzalandığı tarih işin başlangıç tarihidir. 3-İhalenin a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 14.03.2024 – 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): İdare adresinde yer alan İhale Yönetim Şefliği odası. 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler. 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Tedarik edilecek malların/ürünlerin numuneleri: İhale tarih ve saatinden sonra, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekliden numune istenecektir. İdare, ihale tarih ve saatinden sonra EKAP üzerinden yapılacak tebligat ile numunelerin teslim tarihi ve saatini bildirecektir. Bu şartnamenin 36 ıncı maddesinde yazılı şartlar çerçevesinde, numunelerin (ürün örneklerinin) teslim edilebilmesi için ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekliye 2 (iki) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilecektir. Numuneler, istekli tarafından hazırlanacak bir liste ile teslim edilecektir. Numunelerin değerlendirilmesinin ardından, ürün örnekleri teknik şartnamede aranan özellikleri karşılamayan/uygun olmayan istekli için 36 ıncı maddede yer alan hükümler uygulanacaktır. Numune istenecek ürünler aşağıdaki gibidir: Teknik şartname (TŞ241): Tarçın çubuk, Ihlamur yaprak, Kuşburnu, Yeşil çay, Zencefil taze, Süt, Süt tozu, Salep, Kahve gold, Türk kahvesi 100 gr’ lık, Türk kahvesi 500 gr’lık teneke kutu, Filtre kahve, Çay (siyah), Küp şeker, Maden suyu/soda, Kuru pasta tuzlu, Kuru pasta tatlı, Yaş pasta. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Her türlü gıda ve/veya mamul satışı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.  

Yorum yapın