Günün güzel geçmesi için dua, hangi dua okunur?

Sübhaneke Duası:  “Sübhaneke Allahümme ve bihamdike, eşhedu en lâ ilâhe illâ ente, estağfiruke ve etûbü ileyk.”  Türkçe anlamı: “Her türlü eksiklikten uzak Allah’ım! Hamd sanadır. Senden başka hiçbir ilah olmadığına şehadet ederim. Sana sığınırım ve senden tövbe dilerim.”Sabah Duası:
·         “Allâhümme rabbe hâzihid-davât-it-tâmmeti ves-selâtil-ḳâimeti âti Muḥammeden-il-vasîlete vel-faẓîlete ve’btıḳâ’e ver-rafe’ate ve’d-derecâtel-‘ûliyyete minel-Cenne veğfir-lihî veğfir-nâ veftaḥ lehû fîha ebvâbe rahmetike ve innekî ḥâlüküş-şeyânih.”
Türkçe anlamı: “Ey bu dua ve namazların sahibi Allah’ım! Muhammed’e, en faziletli ve en yüce makamlara ulaşmayı, senin rızanı ve sevgini nasip et. Ona yüksek makamlarından kattet, Cennet’teki yüksek derecelerini ve senin rahmet kapılarını aç. Çünkü sen, her şeyin yaratıcısısın.”Ayetel KürsiAllah’ın koruması altına girmek için okunur.
Ayetel Kürsi’nin okunuşu:
Bismillahirrahmânirrahîm.Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.Ayetel Kürsi’nin Türkçe anlamı:
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.Allah’tan başka hiçbir İlah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,bütün varlıkları ayakta tutandır. O’nu ne gaflet basar, ne de uyku.Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nundur. O’nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek, ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.Nas SuresiSabahları kötülüklerden ve kötü hislerden korunmak için okunur.
Nas Suresi’nin okunuşu:
Bismillahirrahmânirrahîm.Kul e’ûżu birabbinnâs.Melikinnâs.İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsil ḣannâs.Elleżî yuvesvisu fî sudûrinnâs. Minelcinneti vennâs.Nas Suresi’nin Türkçe anlamı:
 Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıylaDe ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,İnsanların hükümdarına,İnsanların ilahına,sinsi vesvesecinin şerrinden.ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.Gerek cinlerden, gerek insanlardan.İsmi Azam DuasıGünün bereketli geçmesi için İsmi Azam duası da okunur. Bu duanın okunuşu şöyledir:
Eûzü bi’llâhimineş şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allâhümme inni es’elüke bi-enni leke’l-hamdü lâ ilahe illâ ente’l-Mennânü, yâ Hannanü, yâ Mennanü, ya Bedi’as-semâvâti ve’l-ard, Yâ zel celali vel ikram. Ya Hayyu, Ya Kayyûm. Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke inni küntü minez zalimin. Allâhümme inni es’elüke bi-enni eşhedü enneke ente’l-lâhü lâ ilahe illâ ente’l-Ehadü’s-Samedüllezi lem-yelid, ve lem yüled, ve lem yekûn lehü küfuven Ehad. Elif Lâm Mim, Allâhü lâ ilâhe illâ Hüve’l-Hayyu’l-Kayyûm. Ve ilâhüküm ilâhün Vahidün lâ ilâhe illâ Hüve’r-Rahmanü’r-Rahim. Yâ zel celâli vel ikram. Yâ Erhame’r-Rahimin. Allâhümme inni es-elüke bi-enneke ente’l-lahu lâ ilahe, illâ entel Vâhidül-Ehadül Ferdüs Samedüllezi lem yelid ve lem yüled, ve lem yekün lehü küfüven Ehad. Lâ İlâhe illâllahu vahdehü lâ şerike leh, lehü’l mükü ve lehül hamdü ve Hüve ala külli şey’in Kadir. Lâ ilâhe illallahu ve lâ havleve la kuvvete illâ billahil Aliyyil Azim. Es-elüke bismike’l-e’azze’l-ecelli’l-ekrem. Rabbi, Rabbi, Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, ya Rabbi. Lâ ilâhe illallahu Vahdehu lâ şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve Hüve alâ külli şey’in Kadir. Elhamdüli’llâhi ve Sübhan-Allahi ve’l-hamdülllahi ve lâ ilâhe illâllahu v’Allahhu Ekber, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-Aliyyi’l-Azim.İsmi Azam duasının Türkçe anlamı:
Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak, Celil ve Cebbar olan O’dur. O’ndan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir. Allah’tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü halk eden O’dur. Allah’tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki yoktur, tektir ve birdir. Biz O’na hamdü sena ederiz. Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah’tır. Biz O’na ibadet ederiz. Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilahtır. Bizler O’na şükrederiz. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur, Muhammed O’nun Resuü’dür. Hay ve Kayyum O’dur. Allah’ın rahmeti mahlukatının en hayırlısı olan Muhammedin al ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şehadet ederim ki Sen hem Rabbimiz ve hem de Halikimizsin. Allah’ım, beni mağfiret eyle, ey Allah, ey Allah, ey Allah Rahmetinle beni yarlığa Zira, Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.Rabbi Yessir DuasıBismillahirrahmanirrahimRabbi Yessir ve la tüasir Sehlil Aleyna bi fadlike ye müyessir Rabbi zidne ilmen ve fehmen nafianVe temmim bil hayriRabbi Yessir duasının Türkçe anlamı:
Allah’ım senin sonsuz merhametin ve yardımın olmadan ben bu işi yapamam. Allah’ım bütün hayırlı işlerimi zorlaştırma, kolaylaştır, ilmimi artırarak yaptığım işleri bana ve çevreme faydalı kıl, ve işlerimi en hayırlı şekilde sonuçlandır.Günün Güzel Geçmesi İçin Dua İşe Yarar Mı?Dinimizde, dua Allah’a yöneltilen samimi bir istektir ve Müslümanlar için önemli bir ibadettir. Ancak; dua ile ilgili sonuçlar, kişinin niyetine, inancına ve Allah’a olan güvenine bağlıdır.
Günün güzel geçmesi için yapılan dua, bireyin iç huzurunu artırabilir, olumlu bir bakış açısı kazanmasına yardımcı olabilir ve genel olarak günü daha olumlu bir şekilde deneyimlemesine katkıda bulunabilir.

Yorum yapın