Gençlik ve Spor Organizasyonlarında Kullanılmak ve Dağıtılmak Üzere Spor Malzemesi Mal Alım İşi

GENÇLİK VE SPOR ORGANİZASYONLARINDA KULLANILMAK VE DAĞITILMAK ÜZERE SPOR MALZEMESİ MAL ALIM İŞİ ŞİLE BELEDİYESİ KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR ORGANİZASYONLARINDA KULLANILMAK VE DAĞITILMAK ÜZERE SPOR MALZEMESİ MAL ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2024/66962 
1-İdarenina) Adı:ŞİLE BELEDİYESİ KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜb) Adresi:HACIKASIM MAH. ÜSKÜDAR CAD. 25 ŞİLE/İSTANBULc) Telefon ve faks numarası:2167121275 – 2167120975ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu mal alımın
a) Adı:GENÇLİK VE SPOR ORGANİZASYONLARINDA KULLANILMAK VE DAĞITILMAK ÜZERE SPOR MALZEMESİ MAL ALIM İŞİb) Niteliği, türü ve miktarı:Toplamda 137 Kalemden Oluşan, Muhtelif Özelliklerde Spor Malzemesi Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ /SPOR AKADEMİSİç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 3 (Üç) gün içerisinde peyder pey 10 Ay süre ile yapılacaktır.d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 gün içinde İşe başlanacaktır 3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:13.02.2024 – 11:00b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Destek Hizmetleri Müdürlüğü 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:S.N. Malın / İşin Cinsi 2 Hentbol Topu 5 Sağlık Çantası Ve İçerik 11 Güreş mankeni 30 Kg 20 Basketbol Maç Topu   29 Slalom Seti  34 Voleybol Maç Topu  37 Voleybol Top Sepeti 40 Üçgen Minder (Jimnastik Branşı) 47 Masa Tenisi Masası 53 Yetişkin Boy Raket (Kort Tenis Branşı) 61 Modern Okçuluk Antrenman Yayı  62 Ok  73 Raket Ellik (Taekwondo-Judo Branşı) 76 Eğri Lapa (Taekwondo-Judo Branşı) 81 Plates Topu 1 85 Mat (Plates Branşı) 86 Bosu Ball Denge Topu  89 Tartı Vucüt Alanız Cıhazı 95 Rashguard  96 Full Wetsuit L  97 Can Yeleği 112 Badminton Raketi 116 Kamp Çantası 117 Yürüyüş Batonu 124 Ayakkabı (antrenör) 130 Satranç Takımı 137 Futbol Topu Profosyonel  
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:4.4.1. Kamu Kurum ve Kuruluşları veya Özel Sektörde gerçekleştirilen tek sözleşmeye dayalı, Spor Malzemeleri Tedarik İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.  

Yorum yapın