Muharref Tevrat’taki Çelişkiler

Kur’an-ı Kerim’de, Tevrat’ın tahrif edildiği (Nisa, 46; Tevbe, 30 vd.) anlatılır. Tevrat’ın mevcut nüshaları incelendiği zaman da yapılan tahrifat net olarak görülecektir. Mevcut Tevrat nüshaları incelendiğinde beş temel sorun göze çarpmaktadır:
1-    Çelişkilerle doludur: Tevrat incelendiği zaman içinde birbiriyle çelişen ifadeler olduğu net olarak görülmektedir.
2-    Yeni bölümler eklenmiştir: Tevrat’ın beşinci bölümü Tesniye’de Hz. Musa (a.s)’ın vefatı anlatıldıktan sonra 34 bölüm daha eklenmiştir. Kaldı ki ilk beş bölümlerde de tahrifler söz konusudur.
3-    Allah inancındaki sorunlar apaçıktır: Tevrat’ta Allah-u Teâlâ’nın zatına ve sıfatlarına yakıştırılmayacak ifadeler yer almaktadır.
4-    Peygamber inancında sorunlar vardır: Tevrat’taki peygamberlere atfedilen, layık görülen sapkın ifadeler, sıradan insanlara dahi atfedilemeyecek düzeydedir.
5-    Tevrat’a Siyonizm ve üstün ırk inancı eklenmiştir.
ALLAH (C.C.) İNANCINA SORUNLU BAKIŞ:
Tevrat’ın “Yeremya” bölümünde Allah-u Teâlâ’ya insani bir zaaf “aldatma” izafe edilerek şöyle denilmektedir: “Ya Rab beni kandırdın, ben de kandım; benden kuvvetlisin, beni yendin” (Yeremya 20, 7).
Tevrat’ın başka bölümlerinde “Allah’ın kullarına küstüğü” (Hoşea 1, 9), “Yalan söylemeyeceğim diye yemin ettiği” (Mezmurlar 89, 26-35), “İnsanların Allah’ı soyduğu” (Malaki 3-8), “Allah’ın şarap sakiliği yaptığı” (Mezmurlar 75, 8), “Islık çaldığı” (Zekarya, 10, 6-8), “Allah’ın oğlu olduğu” (Yuhanna 1, 14) gibi onlarca sapkın ifade vardır.
Bunlardan da öte “Ve Rab ona dedi… Onun ardınca şehirden geçin ve vurun, gözünüz esirgemesin ve acımayın. İhtiyarı, genci, ere varmamış kızı ve çocuklarla kadınları helak için vurun” (Hezekiel 9, 4-6) gibi onlarca yerde Allah-u Teâlâ’nın katliam emri verdiği iddia edilerek iftira atılmaktadır.
PEYGAMBERLERE ATILAN İFTİRALAR:
Tahrif edilmiş Tevrat’taki peygamber inancı da Allah (c.c) inancı kadar sapkındır ve peygamberlere atfedilen fiiller reva görülen ifadeler, tahrif edildiğinin en büyük delilidir.
Tahrif edilmiş Tevrat’taki Hz. Lut ve Hz. Davut Aleyhisselam’a yönelik çirkin ifadeleri buraya almaya hicap ettik. Yine Hz. Musa, Hz. Harun, Hz. Süleyman, Hz. Eyyub, Hz. Yusuf ve Hz. İsa’ya atfen kullanılan çirkin ifadelere bakıldığı zaman mevcut Tevrat’ın muharref olduğu apaçıktır.
TEVRAT’TAKİ ÇELİŞKİLER:
Tevrat’ın tahrif edildiğinin bir başka delili ise içindeki çelişkilerdir. Tevrat tam anlamıyla çelişkilerle doludur.
Tevrat’ın Tekvin bölümünde Yakub Aleyhisselâm’ın Allah’ı yüz yüze gördüğü iddia edilirken, Çıkış bölümünde görmediğinden bahsedilerek şöyle denir:
“Ve Yakub o yerin adını Peniel koydu; çünkü ‘Allah’ı yüz yüze gördüm ve canım sağ kaldı’ dedi” (Tekvin, 32/30).
“Ve dedi yüzümü göremezsin; çünkü insan beni görüp de yaşayamaz” (Çıkış, 33/20).
II. Krallar bölümünde Ahazya “yirmi iki yaşında” kral oldu denilirken; II. Tarihler bölümünde Ahazya’nın “kırk iki yaşında” kral olduğu şöyle anlatılmaktadır:
“Ahazya kral olduğu zaman yirmi iki yaşında idi ve Yeruşalem’de bir yıl krallık etti” (II. Krallar, 8/26).
“Ahazya kral olduğu zaman kırk iki yaşında idi ve Yeruşalem’de bir yıl krallık etti” (II. Tarihler, 22/2).
II. Samuel bölümünde Saul kızı Mikal’ın hiç çocuğu olmadığı anlatılırken, Samuel bölümünde beş oğlu olduğundan şöyle bahsedilir:
“Ve Saul’un kızı Mikal’ın ölüm gününe kadar çocuğu olmadı” (II. Samuel, 6/23).
“Saul’un kızı Mikal’ın Meholalı Barzillay oğlu Adriel’e doğurmuş olduğu beş oğlunu kral aldı” (Samuel, 21/8).
II. Samuel bölümünde Davud’un Suriyelilerden “yedi yüz araba cenkçi ile kırk bin atlı” öldürdüğü anlatılırken, I. Tarihler bölümünde “yedi bin araba cenkçiler ile kırk bin yaya asker” öldürdüğünden şöyle bahsedilmektedir:
“Ve Suriyeliler İsrail’in önünden kaçtılar ve Davud, Suriyelilerden yedi yüz araba cenkçiler ile kırk bin atlı telef etti ve ordu başbuğu Şofak’ı vurdu ve orada öldürdü” (II. Samuel, 10/18)
“Ve Suriyeliler İsrail’in önünden kaçtılar ve Davud, Suriyelilerden yedi bin araba cenkçiler ile kırk bin yaya asker öldürdü. Ordu başbuğu Şofak’ı da öldürdü” (I. Tarihler, 19/18)
Tahrif edilmiş Tevrat’taki çelişkiler elbette bunlarla sınırlı değildir. Tevrat’a bütüncül bakıldığı zaman, Allah ve Peygamber inancına ters ve uygun olmayan ifadelerin yer aldığı ve bunların sonradan eklendiği görülecektir. Bir başka husus da ifadeler arasındaki çelişkilerdir. Bir bölümde yer alan bir bilginin başka bir bölümde değişikliğe uğraması İlahi bir kitap olmadığını göstermektedir. Tevrat’taki bir başka tahrifat “Siyonizm ve üstün ırk inancının” kitaba sokuşturulmasıdır.
 

Yorum yapın